ทดสอบกระดานสนทนา

  Skip available courses

  Available courses

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

  รหัสวิชา ว31106                         รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       เวลา  20 ชั่วโมง                                จำนวน 0.5 หน่วยกิต

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา  การหารูปแบบการคิด เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิง คำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบ ขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนด ปัญหา ศึกษาวางแผน ดำเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ วิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

  ตัวชี้วัด

  ว. 4.2 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

              ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

  รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด


  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (No news has been posted yet)